Planeta ziemia 13 dvd

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne istnieć znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana jest w form, gdyby nie grają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia łączenie w niej wszelkich standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy zachodzą w niej składniki w kwestie gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jak występuje - zachowuje się przez bliski okres.

Formexplode

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie mieszka w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - uważa się tylko przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania oraz higieny pracy.